Zgłoszenie i dokumenty dla Edycji 5!

Home / Zgłoszenie i dokumenty dla Edycji 5!

Uwaga! Nabór do ostatniej edycji tegorocznego startupova!

Inkubator Jastrzębie-Zdrój zaprasza do składania aplikacji od 29. czerwca do 5. lipca 2021 r.

Już teraz możesz pobrać i przygotować niezbędne dokumenty.

Działalności naszych uczestników otwieramy najpóźniej w sierpniu!

Jeśli zatem chcesz zostać Startapovcem i przeżyć z nami niesamowity, biznesowy rok życia – dostarcz nam w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony jeden komplet dokumentacji rekrutacyjnej (w wersji papierowej lub elektronicznej).

WAŻNE INFORMACJE – Konkurencja może być zażarta! Dlatego trzymaj się ściśle zasad i przyłóż do naboru.

Dokładnie przeczytaj Regulamin! Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte, parafowane na każdej stronie oraz podpisane w wymaganych miejscach. Dokumenty rekrutacyjne muszą być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru przedstawionego w Regulaminie (do pobrania poniżej*). Dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

  • Formularz zgłoszenia (do pobrania poniżej), wypełniony koniecznie elektronicznie (na komputerze), w języku polskim, we wszystkich wymaganych polach, w którym opiszesz m.in. swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej, pomysł na firmę i jej profil, innowacyjność. Formularz zawiera także obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej. Wypełniaj dokument w programie MS Word – jeśli nie masz – umów się z naszym biurem na skorzystanie z naszego stanowiska komputerowego.
  • Autodiagnozę potrzeb szkoleniowych (do pobrania poniżej) z wypełnioną pierwszą stroną (drugą wypełni doradca zawodowy kiedy przystąpisz do projektu).
  • oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków – dotyczące cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeśli Cię to dotyczy.
  • Odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, umów, orzeczeń, itp. Będziesz zobowiązany/a przedłożyć je najpóźniej przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Jednak zależy nam na ich dostarczeniu już teraz. Jeśli ich nie możesz dołączyć – wskaż nam na piśmie informację jakie dokumenty dostarczysz przy podpisaniu umowy. Wykaz obowiązkowych dokumentów znajdziesz w Regulaminie.

Status kwalifikowalności będziesz musiał/a potwierdzić ponownie na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie tj. w dniu rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia.

Każda edycja rekrutacji w ramach Projektu będzie prowadzona w 4 etapach – osobno w każdym Inkubatorze:

  • ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
  • ETAP 2: ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych,
  • ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy zgłoszenia,
  • ETAP 4: rozmowa kwalifikacyjna z testem

W piątej edycji nabór trwa od 29. czerwca do 5. lipca 2021 r, jednak nie dłużej niż do wpłynięcia 30 poprawnych formalnie zgłoszeń. Nabór prowadzi tylko Inkubator Jastrzębie – BLUEFORM.

 * Dokumenty, które należy wypełnić są do pobrania w formacie edytowalnym, prosimy nie wprowadzać żadnych zmian w ich logotypach, budowie i treści, a jedynie uzupełnić wszystkie wymagane pola. Pozostałe materiały udostępniamy w formacie .pdf, którego nie można edytować. Jeśli masz wątpliwości, czy formularz zgłoszenia wyświetla się poprawnie, sprawdź go z wersją pdf – do pobrania tutaj>

Regulamin rekrutacji EDYCJA IV i  V

Zał. 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (WORD)

Zał. 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (ODT)

Zał. 2. KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA ZGŁOSZENIA APLIKANTA/KI

Zał. 3. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA

Zał. 5. LISTA MIAST Z ZAAKCEPTOWANYM PLANEM REWITALIZACJI

Zał. 6. AUTODIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Zał. 7. WYKAZ MIAST ŚREDNICH i MIAST ŚREDNICH TRACĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Zał. 8. OBSZARY TECHNOLOGICZNE PREMIOWANE W PROJEKCIE i 4 OBSZAR TECHNOLOGICZNY DOT. ICT

Zał. 9. DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

Zał. 10. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA

Zał. 11-12. WYMAGANE oświadczenia dodatkowe

Zał. 13. Wzór zaświadczenia z ZUS – US-7

Zał. 14. Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (dot. m.in. US-7)

Zał. 15 Wzór umowy projektowej

__________________________________________________

Regulamin rekrutacji EDYCJA I

__________________________________________________

Regulamin rekrutacji EDYCJA II

________________________________________________

Regulamin rekrutacji EDYCJA III